Меню

Pws 700 115 ремонтИнструкция и руководство для
Bosch PWS 700-115 на русском на чешском на польском

135 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

УШМ BOSCH PWS 700-125 /ОБЗОР/ЛЕЗЕМ В РЕДУКТОР

Обзор Bosch PWS 700-115

Bosch PWS 700-115 Polizor unghiular

Обзор Bosch PWS 750-125. Бытовая 125мм углошлифмашина

Bosch Pws 700-115 Türkçe İnceleme

Болгарка BOSCH PWS 700 125 угловая шлифмашина распаковка и тестирование

МВ (91) Зачинили болгарку до клина \ Bosch PWS 700 не выдержала такого обращения \ Бедный инструмент

Ремонт УШМ BOSCH PWS 750-125

Robert Bosch GmbHPower Tools Division.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

2 609 006 764 (2013.01) O / 156 EEU

680-115 | 700 | 7-115 | 700-115 | 7000 | 700-125 | 720-115 | 730-115 |
750-115 | 750-125 | 780-125 | 75-115 | 7500 | 7800 | 850-115 | 850-125

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по

uk Оригінальна інструкція з

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl

hr Originalne upute za rad

et Algupärane kasutusjuhend
lv

OBJ_DOKU-33546-001.fm Page 1 Friday, January 18, 2013 10:02 AM

Bosch Power Tools Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 609 006 764 | (18.1.13)

Bosch Power Tools

Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 103

Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 113

Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lehekülg 123

Latviešu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 132

Lietuviškai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 143

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 2 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Dc b a

Bosch Power Tools

2 609 006 764 | (18.1.13)

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 3 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Oeu pws

2 609 006 764 | (18.1.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 4 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Bosch Power Tools

2 609 006 764 | (18.1.13)

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 5 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Polski, Wskazówki bezpieczeństwa

2 609 006 764 | (18.1.13)

Bosch Power Tools

Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektrona-
rzędzi

Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy.
Błędy w

przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z
przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilającego).

Bezpieczeństwo miejsca pracy
Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-

brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.

Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otocze-

niu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Podczas pracy elektro-
narzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować
zapłon.

Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,

aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości.
Odwrócenie uwagi może spowodo-
wać utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.

Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienio-
ne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem.

Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami

jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia prą-
dem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.

Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wil-

gocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia pod-
wyższa ryzyko porażenia prądem.

Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynno-

ści. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia
urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka
pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od
oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządze-
nia.
Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko
porażenia prądem.

W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym nie-

bem, należy używać przewodu przedłużającego, dosto-
sowanego również do zastosowań zewnętrznych.
Uży-

cie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzę-

dzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
Zastosowanie
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób
Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować

ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych ura-
zów ciała.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze

okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obra-
żeń ciała.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-

dzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłą-
czeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić
się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
Trzymanie pal-
ca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może
stać się przyczyną wypadków.

Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć na-

rzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znaj-
dujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą do-
prowadzić do obrażeń ciała.

Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-

ży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi.
W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić

luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawi-
ce należy trzymać z daleka od ruchomych części.
Luźne
ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte
przez ruchome części.

Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-

sysających i wychwytujących pył, należy upewnić się,
że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.
Użycie
urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie
pyłami.

Читайте также:  Ремонт осветительных распределительных пунктов

Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi
Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać na-

leży elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się
w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.

Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącz-

nik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, które-
go nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne
i musi zostać naprawione.

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 6 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprze.

Bosch Power Tools

2 609 006 764 | (18.1.13)

Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po

zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator.
Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.

Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w

miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie prze-
czytały niniejszych przepisów.
Używane przez niedo-
świadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.

Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia.

Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-
by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia
oddać do naprawy.
Wiele wypadków spowodowanych
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.

Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.

O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.

Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.

należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy.
Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis
Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-

kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych.
To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z
szlifierkami kątowymi

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania, szlifo-
wania papierem ściernym, pracy z użyciem szczotek dru-
cianych i przecinania ściernicą
Niniejsze elektronarzędzie może być stosowane jako

szlifierka zwykła, szlifierka do szlifowania papierem
ściernym, do szlifowania szczotkami drucianymi i jako
urządzenie do przecinania ściernicowego. Należy sto-
sować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,
instrukcji, opisów i danych, dostarczonych wraz z elek-
tronarzędziem.
Niestosowanie się do poniższych zaleceń
może stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem, po-
żaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.

Niniejsze elektronarzędzie nie może być wykorzysty-

wane do polerowania. Zastosowanie elektronarzędzia do
innej, niż przewidziana czynności roboczej, może stać się
przyczyną zagrożeń i obrażeń.

Nie należy używać osprzętu, który nie jest przewidzia-

ny i polecany przez producenta specjalnie do tego urzą-
dzenia.
Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektro-
narzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.

Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzę-

dzia roboczego nie może być mniejsza niż podana na

elektronarzędziu maksymalna prędkość obrotowa. Na-
rzędzie robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczal-
na prędkością, może się złamać, a jego części odprysnąć.

Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia roboczego

muszą odpowiadać wymiarom elektronarzędzia. Narzę-
dzia robocze o niewłaściwych wymiarach nie mogą być wy-
starczająco osłonięte lub kontrolowane.

Narzędzia robocze z wkładką gwintowaną muszą do-

kładnie pasować na gwint na wrzecionie. W przypadku
narzędzi roboczych, mocowanych przy użyciu kołnie-
rza średnica otworu narzędzia roboczego musi być do-
pasowana do średnicy kołnierza.
Narzędzia robocze,
które nie mogą być dokładnie osadzone na elektronarzę-
dziu, obracają się nierównomiernie, bardzo mocno wibrują
i mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzę-
dziem.

W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych

narzędzi roboczych. Przed każdym użyciem należy
skontrolować oprzyrządowanie, np. ściernice pod ką-
tem odprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod ką-
tem pęknięć, starcia lub silnego zużycia, szczotki dru-
ciane pod kątem luźnych lub złamanych drutów. W ra-
zie upadku elektronarzędzia lub narzędzia roboczego,
należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu, lub
użyć innego, nieuszkodzonego narzędzia. Jeśli narzę-
dzie zostało sprawdzone i umocowane, elektronarzę-
dzie należy włączyć na minutę na najwyższe obroty,
zwracając przy tym uwagę, by osoba obsługująca i oso-
by postronne znajdujące się w pobliżu, znalazły się po-
za strefą obracającego się narzędzia.
Uszkodzone na-
rzędzia łamią się najczęściej w tym czasie próbnym.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależ-

ności od rodzaju pracy, należy nosić maskę ochronną
pokrywającą całą twarz, ochronę oczu lub okulary
ochronne. W razie potrzeby należy użyć maski przeciw-
pyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub spe-
cjalnego fartucha, chroniącego przed małymi cząstka-
mi ścieranego i obrabianego materiału.
Należy chronić
oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi,
powstałymi w czasie pracy. Maska przeciwpyłowa i
ochronna dróg oddechowych muszą filtrować powstający
podczas pracy pył. Oddziaływanie hałasu przez dłuższy
okres czasu, możne doprowadzić do utraty słuchu.

Należy uważać, by osoby postronne znajdowały się w

bezpiecznej odległości od strefy zasięgu elektronarzę-
dzia. Każdy, kto znajduje się w pobliżu pracującego
elektronarzędzia, musi używać osobistego wyposa-
żenia ochronnego.
Odłamki obrabianego przedmiotu lub
pęknięte narzędzia robocze mogą odpryskiwać i spowodo-
wać obrażenia również poza bezpośrednią strefą zasięgu.

Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie

mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub
na własny przewód zasilający, należy je trzymać wy-
łącznie za izolowane powierzchnie rękojeści.
Kontakt z
przewodem sieci zasilającej może spowodować przekaza-
nie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mo-
głoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 7 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Читайте также:  Ремонт синоним русского происхождения

Источник

Инструкция и руководство для
Bosch PWS 700-115 на русском на чешском на польском

135 страниц подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

УШМ BOSCH PWS 700-125 /ОБЗОР/ЛЕЗЕМ В РЕДУКТОР

Обзор Bosch PWS 700-115

Bosch PWS 700-115 Polizor unghiular

Обзор Bosch PWS 750-125. Бытовая 125мм углошлифмашина

Bosch Pws 700-115 Türkçe İnceleme

Болгарка BOSCH PWS 700 125 угловая шлифмашина распаковка и тестирование

МВ (91) Зачинили болгарку до клина \ Bosch PWS 700 не выдержала такого обращения \ Бедный инструмент

Ремонт УШМ BOSCH PWS 750-125

Robert Bosch GmbHPower Tools Division.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

2 609 006 764 (2013.01) O / 156 EEU

680-115 | 700 | 7-115 | 700-115 | 7000 | 700-125 | 720-115 | 730-115 |
750-115 | 750-125 | 780-125 | 75-115 | 7500 | 7800 | 850-115 | 850-125

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по

uk Оригінальна інструкція з

ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl

hr Originalne upute za rad

et Algupärane kasutusjuhend
lv

OBJ_DOKU-33546-001.fm Page 1 Friday, January 18, 2013 10:02 AM

Bosch Power Tools Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 609 006 764 | (18.1.13)

Bosch Power Tools

Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 103

Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 113

Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lehekülg 123

Latviešu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 132

Lietuviškai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 143

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 2 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Dc b a

Bosch Power Tools

2 609 006 764 | (18.1.13)

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 3 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Oeu pws

2 609 006 764 | (18.1.13)

Bosch Power Tools

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 4 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Bosch Power Tools

2 609 006 764 | (18.1.13)

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 5 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Polski, Wskazówki bezpieczeństwa

2 609 006 764 | (18.1.13)

Bosch Power Tools

Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektrona-
rzędzi

Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy.
Błędy w

przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z
przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilającego).

Bezpieczeństwo miejsca pracy
Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-

brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.

Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otocze-

niu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Podczas pracy elektro-
narzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować
zapłon.

Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,

aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości.
Odwrócenie uwagi może spowodo-
wać utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.

Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienio-
ne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem.

Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami

jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia prą-
dem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.

Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wil-

gocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia pod-
wyższa ryzyko porażenia prądem.

Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynno-

ści. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia
urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka
pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od
oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządze-
nia.
Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko
porażenia prądem.

W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym nie-

bem, należy używać przewodu przedłużającego, dosto-
sowanego również do zastosowań zewnętrznych.
Uży-

cie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzę-

dzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
Zastosowanie
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób
Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować

ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych ura-
zów ciała.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze

okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obra-
żeń ciała.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-

dzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłą-
czeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić
się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
Trzymanie pal-
ca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może
stać się przyczyną wypadków.

Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć na-

rzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znaj-
dujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą do-
prowadzić do obrażeń ciała.

Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-

ży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi.
W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić

luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawi-
ce należy trzymać z daleka od ruchomych części.
Luźne
ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte
przez ruchome części.

Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-

sysających i wychwytujących pył, należy upewnić się,
że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.
Użycie
urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie
pyłami.

Читайте также:  Ремонт стула для кормления

Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi
Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać na-

leży elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się
w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.

Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącz-

nik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, które-
go nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne
i musi zostać naprawione.

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 6 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprze.

Bosch Power Tools

2 609 006 764 | (18.1.13)

Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po

zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator.
Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.

Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w

miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie prze-
czytały niniejszych przepisów.
Używane przez niedo-
świadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.

Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia.

Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-
by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia
oddać do naprawy.
Wiele wypadków spowodowanych
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.

Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.

O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.

Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.

należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy.
Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis
Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-

kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych.
To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z
szlifierkami kątowymi

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania, szlifo-
wania papierem ściernym, pracy z użyciem szczotek dru-
cianych i przecinania ściernicą
Niniejsze elektronarzędzie może być stosowane jako

szlifierka zwykła, szlifierka do szlifowania papierem
ściernym, do szlifowania szczotkami drucianymi i jako
urządzenie do przecinania ściernicowego. Należy sto-
sować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,
instrukcji, opisów i danych, dostarczonych wraz z elek-
tronarzędziem.
Niestosowanie się do poniższych zaleceń
może stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem, po-
żaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.

Niniejsze elektronarzędzie nie może być wykorzysty-

wane do polerowania. Zastosowanie elektronarzędzia do
innej, niż przewidziana czynności roboczej, może stać się
przyczyną zagrożeń i obrażeń.

Nie należy używać osprzętu, który nie jest przewidzia-

ny i polecany przez producenta specjalnie do tego urzą-
dzenia.
Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektro-
narzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.

Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzę-

dzia roboczego nie może być mniejsza niż podana na

elektronarzędziu maksymalna prędkość obrotowa. Na-
rzędzie robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczal-
na prędkością, może się złamać, a jego części odprysnąć.

Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia roboczego

muszą odpowiadać wymiarom elektronarzędzia. Narzę-
dzia robocze o niewłaściwych wymiarach nie mogą być wy-
starczająco osłonięte lub kontrolowane.

Narzędzia robocze z wkładką gwintowaną muszą do-

kładnie pasować na gwint na wrzecionie. W przypadku
narzędzi roboczych, mocowanych przy użyciu kołnie-
rza średnica otworu narzędzia roboczego musi być do-
pasowana do średnicy kołnierza.
Narzędzia robocze,
które nie mogą być dokładnie osadzone na elektronarzę-
dziu, obracają się nierównomiernie, bardzo mocno wibrują
i mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzę-
dziem.

W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych

narzędzi roboczych. Przed każdym użyciem należy
skontrolować oprzyrządowanie, np. ściernice pod ką-
tem odprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod ką-
tem pęknięć, starcia lub silnego zużycia, szczotki dru-
ciane pod kątem luźnych lub złamanych drutów. W ra-
zie upadku elektronarzędzia lub narzędzia roboczego,
należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu, lub
użyć innego, nieuszkodzonego narzędzia. Jeśli narzę-
dzie zostało sprawdzone i umocowane, elektronarzę-
dzie należy włączyć na minutę na najwyższe obroty,
zwracając przy tym uwagę, by osoba obsługująca i oso-
by postronne znajdujące się w pobliżu, znalazły się po-
za strefą obracającego się narzędzia.
Uszkodzone na-
rzędzia łamią się najczęściej w tym czasie próbnym.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależ-

ności od rodzaju pracy, należy nosić maskę ochronną
pokrywającą całą twarz, ochronę oczu lub okulary
ochronne. W razie potrzeby należy użyć maski przeciw-
pyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub spe-
cjalnego fartucha, chroniącego przed małymi cząstka-
mi ścieranego i obrabianego materiału.
Należy chronić
oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi,
powstałymi w czasie pracy. Maska przeciwpyłowa i
ochronna dróg oddechowych muszą filtrować powstający
podczas pracy pył. Oddziaływanie hałasu przez dłuższy
okres czasu, możne doprowadzić do utraty słuchu.

Należy uważać, by osoby postronne znajdowały się w

bezpiecznej odległości od strefy zasięgu elektronarzę-
dzia. Każdy, kto znajduje się w pobliżu pracującego
elektronarzędzia, musi używać osobistego wyposa-
żenia ochronnego.
Odłamki obrabianego przedmiotu lub
pęknięte narzędzia robocze mogą odpryskiwać i spowodo-
wać obrażenia również poza bezpośrednią strefą zasięgu.

Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie

mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub
na własny przewód zasilający, należy je trzymać wy-
łącznie za izolowane powierzchnie rękojeści.
Kontakt z
przewodem sieci zasilającej może spowodować przekaza-
nie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mo-
głoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.

OBJ_BUCH-1874-001.book Page 7 Friday, January 18, 2013 10:03 AM

Источник